Agenda

 • 26Sep
  Startavond Christelijke Plattelandsvrouwen

  Op 26 september organiseren de verschillende Christelijke Plattelandsvrouwen uit Achtkarspelen en regio een grote startavond in de Lantearne. ...
  Meer info

 • 27Sep
  Concert Grootkoor Friesland

  Op donderdag 7 september geeft het Grootkoor Friesland o.l.v. Nan van Groeningen en Etty van der Mei een groots concert in de Flambou. ...
  Meer info

 • 2Okt
  Kursus "Skriuw mar Frysk"

  In soad Friezen wolle it Frysk ek graach skriuwe kinne. Dizze kursus is geskikt foar minsken dy’t al Frysk ferstean en prate kinne en sels no ek Frysk skriuwe wolle. In earste stap om it Frysk skriuwen yn ‘e macht te krijen...
  Meer info

 • 6Okt
  Feanster Music Night

  De basis voor de derde editie van de Feanster Music Night is gelegd. “It earste en it lêste nûmer hienen wy samar útsocht”, legt Gerard Atsma namens de enthousiaste groep muziekliefhebbers uit. “Wy binne alwer in tiidzje lyn oan 'e slach gong mei it programma, en nei in pear jûnen hienen wy de basis alwer stean....
  Meer info

 • 13Okt
  Try Out Concert NBK

  Op 13 oktober is er een Try Out Concert in de Flambou te Surhuisterveen. Later meer info: ...
  Meer info